Nederlandse Ambassade in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Visa

Voor meer informatie en informatie over Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) zie tevens www.immigratiedienst.nl.

Voor staatsburgers van Bosnië-Herzegovina, die in het bezit zijn van een biometrisch paspoort, is met ingang van 15 december 2010 de visumplicht opgeheven. Zij kunnen dus zonder visum naar het Schengengebied reizen. Wél dienen zij zich aan te melden bij de Vreemdelingenpolitie in de gemeente waar zij verblijven. Voor allen die geen biometrisch paspoort hebben geldt de reguliere procedure voor het aanvragen van een visum.

Ingezetenen van Bosnië-Herzegovina met de Bosnische nationaliteit die geen biometrisch paspoort hebben en Nederland, België of Luxemburg willen bezoeken voor een periode korter dan drie maanden hebben een visum nodig. De volgende informatie legt de procedure uit voor het aanvragen van een visum voor kort verblijf.

De consulaire afdeling van de ambassade is voor visumaanvragen geopend op maandag van 10 tot 12.00 uur en op woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur. Voor algemene visuminformatie kunt u bellen met +387 (0)33 562630.

Voor specifieke informatie aangaande uw visumaanvraag kunt u tussen 14.00-17.00 uur bellen met +387 (0)33 562600.

De Nederlandse ambassade geeft enkel Schengen-visa af wanneer Nederland, België of Luxemburg hoofddoel is van uw voorgenomen bezoek. Wanneer u voornemens bent meerdere Schengen-landen te bezoeken en geen van de landen als hoofddoel kan worden aangemerkt, dan dient u uw aanvraag in te dienen bij de ambassade van het land dat u als eerste zult bezoeken.

Hoe vraag ik een visum aan?
Uw visumaanvraag dient u persoonlijk bij de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Sarajevo in te dienen. Voordat u het visum in ontvangst kunt nemen, is het mogelijk dat uw aanvraag ter goedkeuring aan de visumdienst in Nederland moet worden voorgelegd. In dat geval wordt uw aanvraag aan de visumdienst van het Ministerie van Justitie of het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag doorgezonden. Houdt u er rekening mee dat uw aanvraag tot twee maanden in beslag kan nemen. Het is daarom van belang om uw aanvraag tijdig voor het voorgenomen vertrek in te dienen.

Aan elke visumaanvraag zijn administratiekosten verbonden. Deze kosten worden ook in rekening gebracht wanneer de aanvraag uiteindelijk wordt afgewezen. De huidige kosten voor een visum voor kort verblijf bedragen KM 68,00.

LET OP: Zie allereerst de regels van de Visa facilitatie overeenkomst, die per 1 januari 2008 in werking is getreden. Deze overeenkomst vergemakkelijkt het aanvragen van een Schengenvisum. Mocht u – na het lezen van de richtlijnen van de overeenkomst- tot de conclusie komen, dat u niet onder de regelgeving van de visa facilitatie overeenkomst valt, dan is de hieronder genoemde regelgeving op u van toepassing. De tekst van de overeenkomst is voorlopig helaas alleen in het Engels en het Bosnisch beschikbaar.

Wat heb ik nodig voor een visumaanvraag?
De aanvrager dient in persoon op de ambassade te verschijnen en dient een aanvraagformulier in te vullen. Aanvraagformulieren vind u in de rechter kolom van deze pagina. U dient de volgende zaken aan de balie van de ambassade te overleggen:

  1. een geldig reisdocument dat na terugkeer nog tenminste drie maanden geldig is;
  2. één goedgelijkende kleurenpasfoto (niet ouder dan zes maanden);
  3. bewijsstukken van de reden van uw voorgenomen bezoek (privé, zakelijk of medisch).

Privé-bezoek
Voor een privé-bezoek heeft u een originele garantieverklaring van een referent nodig (niet ouder dan drie maanden) die gelegaliseerd is door een gemeente in Nederland, kopieën van drie recente salarisstroken en een kopie van het arbeidscontract van de referent.

De aanvrager zelf dient een werkgeversverklaring, een bewijs van toestemming voor verlof van de werkgever/faculteit of school, een kopie van de laatste drie salarisstroken of bewijs van ontvangen pensioen, een M2-formulier (kopie + origineel ter inspectie) en een werkboekje (kopie + origineel ter inspectie) te kunnen overleggen.

Voor studenten is een bewijs van inschrijving bij de onderwijsinstelling vereist. Een kopie van de collegekaart volstaat.

Wanneer de aanvrager minderjarig is (<18) en zonder begeleiding van de ouders reist, dan dient hij of zij een goedkeurende verklaring van de ouders te overleggen, dan wel een gecertificeerde overlijdensakte waaruit blijkt dat een van de ouders overleden is. Wanneer u reeds eerder naar Nederlands reisde, dient u een kopie van uw eerdere visum/visa te overleggen.

Zakelijk bezoek
Reist u voor zakelijke doeleinden naar Nederland dan dient u in het bezit te zijn van een geldig reisdocument en een recente kleurenpasfoto (niet ouder dan zes maanden).

Hieronder leest u wat eventueel extra kan worden gevraagd:
U dient ook te beschikken over een uitnodiging van uw Nederlandse handelspartner, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat het beoogde doel van het bezoek is, informatie over het bedrijf van zakenpartner wordt gegeven en de exacte duur van het voorgenomen verblijf wordt vermeld. Voorts dient u de volgende documenten te overleggen: een verklaring dat alle gemaakte kosten met betrekking tot de reis en het verblijf in Nederland worden betaald door uzelf, uw bedrijf of uw referent in Nederland, een verklaring van uw werkgever in Bosnië-Herzegovina waaruit blijkt dat u bij dat bedrijf in dienst bent, een reisopdracht van uw werkgever, een bevestigde hotelreservering, reservering van een vliegticket (indien van toepassing), een M2-formulier (kopie + origineel ter inspectie), uw werkboekje (kopie + origineel ter inspectie), een recent gestempeld bankafschrift (boekingen van afgelopen 15-30 dagen), kopie van registratie van uw bedrijf in Bosnië-Herzegovina, factuur van laatste drie artikelen die u in Bosnië-Herzegovina importeerde (wanneer u reeds eerder met Nederlandse bedrijven zaken deed), uw arbeidsovereenkomst en een kopie van uw internationaal rijbewijs (voor chauffeurs).

Medisch bezoek
Wanneer u voor medische behandeling naar Nederland reist, dient u relevante bewijsstukken te overleggen (brief van ziekenhuis waar u zult worden behandeld, ziektekostenpolis, bewijs dat behandeling zal worden vergoed of dat u over voldoende middelen beschikt om de behandeling te kunnen bekostigen). Afhankelijk van de omstandigheden kunt u worden verzocht om additionele informatie te verstrekken. Houdt u er rekening mee dat met de administratieve afhandeling van uw aanvraag enige tijd gemoeid kan gaan en dien uw visumaanvraag vroegtijdig in.

Door verwerking in RSO te Praag wordt gemiddelde behandeltijd visumaanvraag 15 dagen

Er zijn 3 verschillende type visa. Kijk welke u nodig heeft. Meer informatie vindt u in het linkermenu.